Đóng

Dư án

CÔNG TRÌNH THANG MÁY VSIP QUẢNG NGÃI

CÔNG TRÌNH THANG MÁY VSIP QUẢNG NGÃI

TẢI TRỌNG : 800KG

SỐ TẦNG : 10 TẦNG

SỐ LƯỢNG : 02 THANG

CÔNG TRÌNH THANG MÁY VSIP QUẢNG NGÃI

CÔNG TRÌNH THANG MÁY VSIP QUẢNG NGÃI

 

CÔNG TRÌNH THANG MÁY VSIP QUẢNG NGÃI

CÔNG TRÌNH THANG MÁY VSIP QUẢNG NGÃI

12/05/2020

Hotline 0908 587 016